首頁 唯心聖教行政系統 資訊系統 授課行程行事曆 表格下載 智庫檢索 網站地圖
  重 要 訊 息 公 告誦經千部功德榜
行動版

唯心智庫 Look Up
誦經千部功德榜

唯心聖教活動訊息
易經共修資訊
YiJing Course

唯心聖教天命記實
中文版(下載PDF 18MB)
英文版(下載PDF 18MB)
唯心道藏

學習資料

長江大壩(文字)
辛卯年糧荒
補天法儀
補地法儀
複習網 Brush Up!
視頻@YouTubeKu
自修功課Homework
世界和平 World Peace
聖歌影片 Multimedia
唯心電視 Global WXTV
兒童學易經 Kid's Yi

大地風水
風水大師

妙法普傳
小陽宅(多國語言版)
My House FengShui
Multilingual Edition
師父妙法恭錄
混元禪師叢書集
認識唯心宗
認識唯心聖教
董公選擇日要覽
易經心法入門
唯心宗導覽
台灣世界和平促進會
天命戒律

大藏經
唯心經藏
工廠風水經
天德經詳解
地藏經講義
陰宅風水經
三世因果經
佛說大阿彌陀經
藥師經講義
藥師寶懺講義
陽宅風水學傳法講座
易經風水面面觀
唯心天下事

佛說大阿彌陀經
佛說大阿彌陀經

混元禪師開示

法會大眾分第一

阿難發問分第二

五十三佛分第三

法藏本因分第四

大願問佛分第五

四十八願分第六

願後說偈分第七

初修善行分第八

親近諸佛分第九

願成作佛分第十

蛸蝡亦度分第十一

光明獨勝分第十二

十三佛號分第十三

阿闍太子分第十四

地平氣和分第十五

講堂宅宇分第十六

蓮華化生分第十八

[句-口+止]者比類分第十九

澡雪形體分第二十

澡畢進業分第二十一

池流法音分第二十二

池岸花樹分第二十三

樹音妙樂分第二十四

自然飲食分第二十五

景象殊勝分第二十六

道場寶樹分第二十七

寶網音香分第二十八

蓮花現佛分第二十九

大會說法分第三十

十方聽法分第三十一

觀音發問分第三十二

菩薩出供分第三十三

菩薩功德分第三十四

泥洹去者分第三十五

光明大小分第三十六

恩德無窮分第三十七

佛壽人數分第三十八

遞次作佛分第三十九

佛智無極分第四十

獨無須彌分第四十一

十方稱讚分第四十二

三輩往生分第四十三

必修十善分第四十四

復有三等分第四十五

一生補佛分第四十六

大會寶池分第四十七

世人極苦分第四十八

五道昭明分第四十九

壽數隨意分第五十

八端檢束分第五十一

眾見佛相分第五十二

疑城胎生分第五十三

菩薩往生分第五十四

聞法因緣分第五十五

正法難聞分第五十六

菩薩往生分第五十四
  彌勒復白佛言。世尊於此世界。有幾何不退轉地菩薩往生阿彌陀佛剎。佛言。此世界有七百二十億不退轉地菩薩往生彼剎。一一菩薩已曾供養無央數佛。以此如彌勒者。皆當作佛。及諸小菩薩。及修習小功德者。不可勝計皆當徃生。不但我剎諸菩薩等徃生於彼。他方佛剎亦復如是。其第一佛名光遠照。有八十億菩薩皆當徃生。第二佛名寶藏。有九十億菩薩皆當徃生。第三佛名無量音。有二百二十億菩薩皆當徃生。第四佛名無極光名。有二百五十億菩薩皆當徃生。第五佛名龍勝。有六百億菩薩皆當徃生。第六佛名勇光。有萬四千菩薩皆當徃生。第七佛名具足交絡。有十四億菩薩皆當徃生。第八佛名離垢光。有八十億菩薩皆當徃生。第九佛名德首。有八百一十億菩薩皆當徃生。第十佛名妙德山。有萬億菩薩皆當徃生。第十一佛名慧辯。有十億菩薩皆當徃生。第十二佛名無上華。有無數不可稱計菩薩。其地皆不退轉。智慧勇猛。已曾供養無量諸佛。於七日中。即能攝取百千億劫大士所修堅固之法。斯等菩薩皆當徃生。第十三佛名樂大妙音。有七百九十億大菩薩諸小菩薩及比丘等不可稱計皆當徃生。不特此十四佛剎中諸菩薩眾皆當徃生。十方無量佛剎中。其往生者甚多無數不可復計。我但說十方無央數佛名號。晝夜一劫尚未能盡。況其菩薩當徃生者。今為汝等乃略言之。修到像彌勒菩薩這樣的果位的人看已經有多少,彌勒菩薩以上在疑城胎生,以後又再來問佛。世尊。在娑婆世界。有多少不退轉地菩薩往生阿彌陀佛的世界。世尊說。這個世界有七百二十億不退轉地菩薩往生。
  最近我們台灣的外匯可能應到這個的樣子,七百二十億,上次我聽是七百二十億,可見七百二十億的菩薩,這七百二十億的外匯存款是彌勒菩薩的成果,這佛經應在現在還蠻適合。這有到阿彌陀佛的世界有去往生的,光是我們娑婆世界的就有七百二十億,這生生世世不退轉有往生的。一一菩薩已曾供養無央數佛。以此如彌勒者。皆當作佛。像是彌勒菩薩修成果位境界的有七百二十億不退轉菩薩這麼多,這都可以作佛。及諸小菩薩。及修習小功德者。不可勝計皆當徃生。以及諸小菩薩。以及諸修習小功德者。也是有夠多,沒辦法算,徃生西方極樂世界去了。不但我剎諸菩薩等徃生於彼。他方佛剎亦復如是。徃生在西方極樂世界的這些菩薩,而且他方東西南北、上下的世界,這些菩薩也是一樣這麼多。其中第一佛名光遠照佛。有八十億菩薩皆當徃生。光遠佛是阿彌陀佛的化身,有十三佛,化身為十三佛,其中光遠佛牠就有八十億。寶藏音佛。祂有渡到九十億。無音量佛。度二百五十億的菩薩。第四佛無極光名。有二百五十億菩薩去徃生。第五佛龍勝佛。渡六百億的菩薩去徃生。第六佛勇光佛。渡一萬四千的菩薩去徃生。第七佛具足交絡佛。渡十四億的菩薩去往生極樂世界。第八佛離垢光佛。有八十億的菩薩去往生。第九佛德首佛。有八百一十億的菩薩去往生。第十佛妙德山佛。有一萬億佛去往生。第十一佛慧辯佛。有十億菩薩去往生。第十二佛無上華佛。有無量無邊數不完的菩薩都去往生西方極樂世界。其地皆不退轉智慧勇猛。
  以上這些都已經供養無量述的佛。以上這些十二佛都在七日中就能攝取百千億劫大士修成正果,這些堅固的法。這些人都可以去往生。第十三佛樂大妙音佛。有七百九十億大菩薩都可以去往生極樂世界。和比丘等不可稱計數都可以去往生。不特此十四佛剎中諸菩薩眾皆當徃生。不只十四佛。十五佛。十六佛。十七佛。這些菩薩都能夠往生。可見阿彌陀佛德功德有多大。十方無量佛剎中。其往生者甚多無數不可復計。十方無量佛剎中。其往生者很多。實在沒辦法去計算。今日我們的佛陀釋迦牟尼佛只講十方無量數佛的名號而已。晝夜一劫尚未能盡。講一夜、一日、一劫都無法講完。況其菩薩當徃生者。今為汝等乃略言之。何況今日所講有七百二十億的菩薩都往生到西方極樂世界去了,只簡單講一些而已。所以釋迦牟尼佛大慈大悲說阿彌陀佛的慈悲修成正果以後,來到十方世界和我們的娑婆世界,光是娑婆世界的就有七百二十億的菩薩往生。有一點趁今天這個機會講給大家清楚,我們現在的道家也好,什麼教也好,說九十多億的原靈,九六原靈,結果寫書說地球上有九十六億的原靈,這是錯誤的,說虛空中天人九十六億的原靈就錯了。
  只是我們娑婆世界成佛的就有七百二十億,九六原靈是什麼意思呢?我們易經從天地渾沌無明下來就是陰陽二炁,陽炁和陰契中間,陰從左邊團團轉,從左邊逆時針走,走到最後為九為極數,陽從右邊轉轉通,一個右邊一格左邊回起來剛好一個六數,到北方停止,陰到南方停止,陰陽二炁合而為一,為九六原靈。所以我們的本性、佛性都是從無明裡面發落出來,那就是原靈,這就是易經的數,九六是一個天地之數,天地之炁所合成的為九六原靈。所以各位我要你們節大手印這兩指,左手是九,右手是六,這就是九六原靈,九六原靈合起來裡面有五黃的炁,陰陽下來有炁,是元炁的炁不是氣死的氣,這個炁是呼吸之氣,宇宙無形之炁,我們普通空氣的氣,對流都會產生聲音出來,這種的炁是無形無象無影無蹤,這是一個電波,靜電,我們元神自性所具足的,所以合起來有五黃,五炁:金、木、水、火土五種的炁,喜、怒、哀、樂還有貪為五炁,來往、上下、左右、前後還有中心為五炁。所以兩個炁變成五行,五行裡面產生有八卦、四象,八卦演化大虛空,所以各位法印已道家來講這就是原靈,我們的自性,我們的大手印,平安圓滿的大手印。所以說有多少原靈,有無量無邊數的原靈,不是說有固定的九十億,假如說有九十六億,錯誤了,不是九十六億,光是在溪底遊的就不止九十六億,你有一天去市場買回來,不止九十六億,所以無量無邊。
  各位要學佛學道瞭解自性,這點要認識清楚,要不以後別人一講你就亂了方寸那就錯了。不止這十四佛,其中諸佛菩薩眾都可以往生,十方無量佛剎中,其往生者無法去計算。我但說無央數佛名號。今日釋迦牟尼佛跟我們說這些佛的名號,簡單幾個佛而已。一夜一日一劫、一千年、二千年說不盡,何況這些菩薩該當往生者,今日簡單跟各位講這些能夠往的。所以各位二百多億各位也能夠往生,每一劫阿彌陀佛示現來到世間娑婆世界,示現十三佛,成佛以後十三佛,成佛以前五十三佛,成阿彌陀佛以前的佛成就有五十三佛,成就阿彌陀佛以後有十三佛。這十三佛也是阿彌陀佛的化身,再來娑婆世界渡眾。所以阿彌陀佛要來渡各位往生西方極樂世界,無量無邊,各位不要消極,不要說要成佛只有誰有辦法而已,「放下屠刀,立地成佛」。現在要:「放下皮包,立地成佛」。現在沒有力只有皮包而已,沒有放下皮包,要成佛會很煩惱,煩惱這些錢,兒子不知道會發光嗎?煩惱這些錢孫子或曾孫子是否會將它發光,煩惱以後孫子說那一個不認識的留這些錢下來讓我發。所以這就是說各位都能成佛,不是不能成佛,一念之間就可以成佛,要往生西方極樂世界成佛一念之間,念頭第一自性就是佛,自性就是極樂世界,我們的自性的本心的淨土就是極樂世界,我們的本性就是阿彌陀佛,我們若是悟到的時,我們平常時,時時唸阿彌陀佛,一念之間就能夠成就往生到西方極樂世界。
  請各位合掌,恭請十方,合掌恭敬你們所有的祖先、守護神、護法神、冤親債主都同時聽經聞法,能夠開始往生西方極樂世界,由我們個人祝福我們所有的祖先、祝福我們的冤親債主、祝福我們有緣的護法神、守護神,都已經聽到這些法,都能夠成就往生西方極樂世界,臉都向西,向著西方極樂世界的淨土。我再恭唸一遍。
  彌勒復白佛言。世尊。於此世界。有幾何不退轉地菩薩往生阿彌陀佛剎。佛言。此世界有七百二十億不退轉地菩薩往生彼剎。一一菩薩已曾供養無央數佛。以此如彌勒者。皆當作佛。及諸小菩薩。及修習小功德者。不可勝計皆當徃生。不但我剎諸菩薩等徃生於彼。他方佛剎亦復如是。其第一佛名光遠照有八十億菩薩皆當徃生。第二佛名寶藏。有九十億菩薩皆當徃生。第三佛名無量音。有二百二十億菩薩皆當徃生。第四佛名無極光明。有二百五十億菩薩皆當徃生。第五佛名龍勝。有六百億菩薩皆當徃生。第六佛名勇光。有萬四千菩薩皆當徃生。第七佛名具足交絡。有十四億菩薩皆當徃生。第八佛名離垢光。有八十億菩薩皆當徃生。第九佛名德首。有八百一十億菩薩皆當徃生。第十佛名妙德山。有萬億菩薩皆當徃生。第十一佛名慧辯。有十億菩薩皆當徃生。第十二佛名無上華。有無數不可稱計菩薩。其地皆不退轉智慧勇猛。已曾供養無量諸佛。於七日中。即能攝取百千億劫大士所修堅固之法。斯等菩薩皆當徃生。第十三佛名樂大妙音。有七百九十億大菩薩諸小菩薩及比丘等不可稱計皆當徃生。不特此十四佛剎中諸菩薩眾皆當徃生。十方無量佛剎中。其往生者甚多無數不可復計。我但說十方無央數佛名號。晝夜一劫尚未能盡。況其菩薩當徃生者。今為汝等乃略言之。


網路法界讚: 網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
大家學易經 做人處事可安心
大家學易經 身體健康心安寧
大家學易經 做事工作可順心
大家學易經 大人小孩皆聰明
大家學易經 公司客戶無欺心
大家學易經 修行道上可見性
大家學易經 家庭圓滿一條心
大家學易經 國家社會見太平
禪機山唯心聖教仙佛寺易經大學 [行動版]
地址:南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66號
電話:+886-49-2723756
傳真:+886-49-2720671
Email: ycuni@hotmail.com
法會報名
電話: 049-2724669
FAX: 049-2724058