首頁 唯心聖教行政系統 資訊系統 易經大學行事曆 表格下載 智庫檢索 意見留言 唯心聖教功德基金會
甲辰年水陸法會誦經統計: 目前總數 5,699,361 部 目標 8,000,000 部 目前達成率 71.2%       誦經功德榜 誦經統計
  重 要 訊 息 公 告資訊系統綁定LINE通知,即時掌握個人相關訊息。
行動版

簡易排卦系統
董公選擇日萬年曆

唯心智庫 Look Up
誦經千部功德榜

唯心聖教活動訊息
易經共修資訊
YiJing Course

唯心聖教天命記實
中文版(下載PDF 18MB)
英文版(下載PDF 18MB)
唯心道藏

學習資料

長江大壩(文字)
辛卯年糧荒
補天法儀
補地法儀
複習網 Brush Up!
視頻@YouTubeKu
自修功課Homework
世界和平 World Peace
聖歌影片 Multimedia
唯心電視 Global WXTV
兒童學易經 Kid's Yi

大地風水
風水大師

妙法普傳
小陽宅(多國語言版)
My House FengShui
Multilingual Edition
師父妙法恭錄
混元禪師叢書集
認識唯心宗
認識唯心聖教
董公選擇日要覽
易經心法入門
唯心宗導覽
台灣世界和平促進會
天命戒律

大藏經
唯心經藏
工廠風水經
天德經詳解
地藏經講義
陰宅風水經
三世因果經
佛說大阿彌陀經
藥師經講義
藥師寶懺講義
陽宅風水學傳法講座
易經風水面面觀
唯心天下事

留言板
 
補地法儀
封面

序彩頁

天坑地洞彩頁

天坑地洞之謎

天坑與麥田記號之謎

天坑地洞-地母真經

祈求七十二天師加持化解亞洲黃海戊巳煞戰爭

禪機山仙佛寺總本山庚寅年恭祝地母至尊暨阿彌陀佛聖誔祈安消災大法會

唯心聖教唯心宗叩謝七十二天師加持世界和平法會

混元禪師法會圓滿開示

唯心聖教祈求天坑地洞天災永息祈求天父地母加持消災化劫壇城奉送法儀

唯心聖教庚寅年天坑地洞消災化劫淨地球灌頂真言

淨地球壇城真言

地母真經

唯心宗庚寅年天坑地洞消災化劫祈安文疏

唯心聖教唯心宗叩謝七十二天師加持世界和平法會
 唯心宗於農曆庚寅年十二月十八日辰時,在禪機山仙佛寺天壇舉辦叩謝七十二天師加持世界和平的法會,法會開始,三十六鐘、七十二鼓,鳴炮,師父混元禪師點三十六炷香在天壇佛前,稟告神佛菩薩,並以梵語恭念「叩謝七十二天師加持世界和平文疏」,將三炷香插於爐內,然後步出天壇於天公爐前稟告天公及諸天聖神佛菩薩,把三十三炷香插於天公爐,再進入壇城內以甘露真炁水灑淨壇城及七十二天師聖號油燈,及灑淨自天壇至鐘樓到如來園之七十二天師平安燈籠,此時並由元益法師在世界和平鐘塔,叩七十二響鐘,揭開叩謝七十二天師加持世界和平法會。


混元禪師開示:         

 諸天聖神佛菩薩,所有在座唯心聖教唯心弟子,今天是庚寅年十二月八日吉時,我們在仙佛寺總本山天壇,叩謝七十二天師加持灌頂世界和平,原自今年七月七日開始,因為世界恐會發生第三次大戰爭的導引,在中國大陸的黃海,有大陸、韓國、日本、美國四個國家的軍事演習,這個演習在凡塵人看起來沒什麼,但在天界是一個天大地大的事情,是件非常嚴重的事,世間人不知道。


 那麼王禪老祖大慈大悲的消災化劫,所以在今年七月七日在天壇的雲夢軒升壇,諷誦稽首七十二天師加持世界和平共轉法輪寶誥,祈求七十二天師加持灌頂世界和平不要再發生戰爭。當時七月七日我們中華三祖神農炎帝祖在大陸涿鹿的鼓山,要建炎帝廟,所有五千年來戰爭的怨氣集在七月七日當下,所以在總本山天壇指派元銓法師,以最虔誠的心在此諷誦稽首七十二天師加持世界和平共轉法輪寶誥,並與大陸涿鹿鼓山神農炎帝廟奠基時相互輝映,結果在七天內正好軍事的演習,化解干戈回歸本位去,解除第三次大戰的種籽。


 當時我本人也生病,福報不足無法來壓住戰爭火苗的原頭,所以幾乎仰仗七十二天師再下凡塵世間共轉世界和平法輪,我們也非常感恩七十二天師的慈悲,把地球上的災難化於無形,所以回來我一直要辦一個法儀來叩謝天公及七十二天師,因為因緣的不相同,我們就在庚寅年十一月十七日阿彌陀佛聖誕與中華民族聯合祭祖大典的當下,我們升壇來叩謝天恩,感恩天公、諸佛菩薩的慈悲共轉世界和平法輪,但是叩謝七十二天師的法儀,我也不知道要怎麼做,所以就沒有辦,到這段時間來,老祖師尊慈悲開示,要感恩七十二天師的功德力。


 就如丁亥年天空臭氧層的破洞,世界地球充滿著危機,當時我們遵照老祖師尊慈悲開示,我們在如來園五百尊者前的龍藏廣場升壇,日夜護摩法會,諷誦鬼谷仙師天德經來補天,結果在丁亥年的七月二十四日圓滿,就在七月二十五日瑞士的報導臭氧層有減少30%,到現在來臭氣層危機已經解除掉了,沒想到一年多來,地球到處發現到天坑地洞,這一定會危脅到我們人類的平安。


 所以我們在庚寅年七月七日,在我的色身肉體漸要壞的狀況之下,就在七月二十幾日時,地母至尊開示要補地,補天以外再來補地,所以才給我們唯心宗賢士同修及所有有緣的信眾來諷誦地母真經一百二十三萬部功德力回向,祈求天父地母至尊及諸天聖神佛菩薩,王禪老祖師尊的慈悲,能夠補地。這一段時間來就不再有陷地洞,這個我相信能滿大家的願。這也是七十二天師到凡塵來幫忙補地,天德在補地。


 那麼今天補地的法儀,也在庚寅年十一月十七日阿彌陀佛聖誕時,我們一同完全圓滿了;既然圓滿,我們就要知恩、感恩、報恩,我們雖然是一個小小法門,一定要關懷著人類的安危,我們絕對不能小氣,絕對不可以自己好就好,我們依法修行治人天,我們做要做給誰?做這些是在了我們的本願。


 今天我們既然有緣來到仙佛寺唯心宗的門下,大家用共同的願力轉生到這一世,天下若有災難,我們就要放下私人自私的行為和想法、想念,我們依法遵照師尊的慈悲開示來修持、修行,我們補地功德己經一個段落,所以今天庚寅年十二月十八日在仙佛寺天壇升壇六天,到十二月二十三日止,諷誦諸經來感恩七十二天師。


 那麼今天升壇,就在昨天全省下著雨,這是甘露的洗淨,台灣這個淨土洗淨後,七十二天師就降臨到天壇來接受我們的供養,納受我們的祈禱。現在我們的叩謝就要開始了,我們的目的就是加持世界和平,升壇時一定要有七十二聲的鐘響,一聲也不能減,一個鐘聲代表一個天師降臨壇上跟我們加持世界和平,天瘟永息,叩鐘就由元銓法師來負責,每天早上七點半先鳴炮,再叩鐘,鐘聲一定要到近尾聲時才能再撞下一鐘。


 那麼誦經的這六天就照法儀來做,誦經法師有元義、元瑤、元紫、元靖、元津來負責誦經,誦經時要用心,不必急,要有效率,以真心來感恩才對,雖然會比較辛苦,但這是有功德,希望功德能回向給各位同修的家人以外,也回向法界三界萬靈暨各位的祖先等等,我們就照師尊開示的法儀來做,相信七十二天師會歡喜慈納,我們一個時代都有一個天師來轉這個法輪,現在是七十二天師來轉法輪,可見地球上的危機,天師都很慈悲來消災化劫,一關一關一直過,一劫一劫一直過,希望大家團結合作,煮飯、端菜飯的一定要配合。


 七十二天師的燈籠,每天都要以環香供養,每一個天師燈籠代表每一個天師的淨土,那麼元瑤法師就帶大家共同來配合,來圓滿。所有紀錄就請元銓法師從頭到尾把一切現象等等記載清楚,留給下代的人,假使天下有劫數,照這樣去升壇祈禱,天師也會來給我們加持灌頂護佑世間的平安與和諧。


 另有七十二盞的供養油燈,法儀圓滿後各人可請回家保平安,天師的燈籠等明年老祖聖誕圓滿時,供養人就請回去掛自己家裏保平安,燈籠的環香六天都點燃,天師都會降臨來加持。(師父開示完畢)


 師父混元禪師把叩謝七十二天師加持世界和平文疏交給梵唄學院誦經法師元義法師,由元義法師帶領元瑤、元紫、元靖、元津法師於此法會負責諷誦諸經。


 元義法師接文疏後,即帶領元瑤、元紫、元靖、元津法師立即升壇依法儀,演淨,十小咒,恭念文疏:           

叩謝七十二天師加持世界和平文疏     

恭 維         

陰陽日月最長生 可惜天理難分明    
若有真聖鬼谷子 一出天下定太平     

伏以至心 上請       
大慈大悲太極天天龍教主王禪老祖    
大慈大悲南天卅三天玉皇大帝     
大慈大悲西方極樂世界阿彌陀佛     
大慈大悲釋迦牟尼佛       
大慈大悲東方藥師佛       
大慈大悲西方瑤池金母       
大慈大悲大願地藏王菩薩      
大慈大悲北極玄天上帝       
大慈大悲鎮守南天真武大帝      
大慈大悲天父地母至尊大天尊     
大慈大悲清水祖師        
大慈大悲台灣第一代祖師      
大慈大悲中華先祖伏羲氏帝祖     
大慈大悲中華先祖軒轅黃帝祖     
大慈大悲中華先祖神農炎帝祖     
大慈大悲中華先祖九黎蚩尤帝祖     
大慈大悲諸天聖神佛菩薩       


  謹為南曕部洲台灣淨土南投縣國姓鄉福龜村長壽巷六十六號,唯心聖教唯心宗宗主混元,尊天法旨,為國修道,為人類祈福,自壬戌年七月廿四日開南天以來,尊天法旨,地球人類每有災劫浩劫之際,依法儀升壇修法供養法筵,祈求風調雨順,國泰民安,世界和平,天災永息,天瘟永息,帶領唯心弟子大眾,三業供養依法修行,皆得滿願,於此當下叩謝天恩。


 混元廿九年來,承擔天命,化解地球人類戰爭之災劫,皆依天命而行,尊重生命而行,故於二○○四年一月一日起,於台灣林口大體育館舉辦中華民族聯合祭祖大典法儀,依法召請中華民族一五六一五姓氏列祖列宗先靈,中華民族五千年來發生了三七六二次大小戰爭枉死怨靈,世界八一六次大小戰爭枉死怨靈,中華民族九一七位天子帝王諸眷靈,來集祭祖大典會場,受納祭拜供養,仰仗天威化解不明三毒之怨恨,勿再有人類戰爭之浩劫,以維本願。


 尤其世界之第一次第二次大戰爭,真是人類之無知,發動戰爭並無法解決人類問題。


 故王禪老祖聖示,應以和平達到和平才是真和平,欲達和平必須以宗教法儀,法筵供養,冥陽兩界天人一心,方證天下太平之本願。


 混元尊奉王禪老祖師尊聖示,於二十一年再轉合縱連橫法輪於黃海區域,這是天機亦天意,混元尊天領旨。


 天有不測風雲,人有旦夕禍福,故於天運庚寅年七月一日起在亞洲黃海,由美國、日本、韓國、中國大陸,正舉行軍事演習,事態嚴重,惟恐擦槍走火,造成第三次世界大戰之人類浩劫。


 混元知此天災將至,故於天壇七月七日升壇,修法祭天,祈求七十二天師降真靈,化劫黃海戰役之怨情,正合二○○四年王禪老祖開示之合縱連橫天心會於黃海,妙哉!天機密洩,混元當發願祈求諸天仙佛菩薩聖神,慈悲光降天壇消災壇城佈局,共轉化解災劫之發生。


 王禪老祖慈悲,諸天憫我混元叩請於七月十五日演習圓滿結束,值此之際,混元本願未還,叩謝天師之天恩,故於庚寅年十二月十八日升壇祭天,十二月廿三日圓滿謝天師恩,惟願天師慈納混元及唯心弟子所求。

       
 (三拜) 今有偈曰:        
黃海天心是縱橫 日本中國及韓國    
台灣各立成四正 各守娑婆千萬年    
中華民族血脈親 歷史悠久變了情    
六親不認只為利 方有驚弓續上弦    
四國天人本一家 同是崑崙一脈連    
因緣分散成四正 正合天意縱連橫(三拜) 

 
 庚寅年秋季災劫已過,混元帶領賢士於天壇,香花果饌法筵供養,自十二月十八日至十二月廿三日七永日,齋饌法筵表虔心,叩謝天師天恩助我混元了本願,惟仰天師慈納圓滿(三拜)(此時外面下起小雨)。


 諷誦鬼谷仙師天德經、王禪老祖玄妙真經,觀世音菩薩普門品,午供十二素齋,一大鍋飯,於雲夢軒內,七十二個壽字磁碗,七十二雙筷子,供養飯偈文,點二十四支香


恭念:
      
天廚妙供供天師,飯食佑我無餓食,    
地球天人諸法界,歡喜納受永無缺。    
天壇祭天供聖神,法筵豐盛心誠敬,    
仰仗天師轉法界,普施人類無餓食。    吽 吽 吽


 下午諷誦混元修真寶照覺經,誦完經化太極金七十二張,壽金七十二只,今日圓滿。


十二月十九日
 上午六點早課,誦經法師元義,元瑤,元靖先念十小咒,並做早供,元銓法師七點半開始撞七十二下和平鐘響,每撞一響,須念一位天師的偈文三遍,來完成七十二鐘響。


 上午八點由元義法師帶領元瑤、元紫、元靖、元津誦經法師,先念叩謝七十二天師加持世界和平文疏,接著諷誦地藏菩薩本願經,誦完經午供。下午二點諷誦佛說大阿彌陀經,誦完經焚化金紙。今日天氣轉晴;湖內道場陳師姐所供養的雷地天師燈籠燈熄滅,通知回來上香祈福;雲夢軒內壇城上的香爐發爐。


十二月二十日
 六點早課,早供;七點三十分鳴炮並叩七十二響世界和平鐘。
 上午九點誦經法師元義法師帶領元瑤、元紫、元靖、元津恭念叩謝七十二天師加持世界和平文疏,接著諷誦元始天尊說神農大帝經及地母真經,午供;下午二點諷誦唯心聖教安心真經及易經心法波羅蜜經,誦完經焚化金紙。今天有林東榮師兄供養之風火天師燈籠燈熄滅,通知回來拜拜,陳秀美諧同先生於下午回天壇拜拜,祈求老祖師尊及七十二天師加持消災化劫,今日天晴。


十二月二十一日
 六點早課,早供;七點三十分鳴炮並叩七十二響世界和平鐘。

 今早上林東榮師兄八點三十分進天壇拜拜祈求老祖暨七十二天師加持消災化劫。


 上午九點由誦經法師元義帶領元瑤、元紫、元靖、元津法師念叩謝七十二天師加持世界和平文疏,接著諷誦風水真經,十一點午供。下午二點諷誦玄天上帝玉律金科真經及真武大帝真經;雲夢軒內香爐發爐;誦完經焚化金紙;今日天晴。


十二月二十二日
 六點早課,早供;七點三十分鳴炮並叩七十二響世界和平鐘。


 上午九點由誦經法師元義帶領元瑤、元紫、元靖、元津法師恭念叩謝七十二天師加持世界和平文疏,接諷誦金剛經及佛說阿彌陀經,誦完經午供。


 下午二點諷誦藥師經,清水祖師真經,瑤池金母收圓真經,誦完經焚化金紙,雲夢軒內之香爐發爐。


十二月二十三日
 六點早課,早供;七點三十分鳴炮並叩七十二響世界和平鐘。


 上午九點由誦經法師元義帶領元紫、元靖、元瑤、元津法師恭念叩謝七十二天師加持灌頂文疏,接著諷誦鬼谷仙師天德經及佛說阿彌陀經,誦完經午供。


 天壇天公爐前,布置圓滿壇城。壇城共有五層,最上層供奉七十二天師旗;第四層供奉軒轅黃帝聖像及香爐,聖像兩旁供養七十二朵黃匊花及一對油燈;第三層供養七十二碗紅圓;第二層供養蘋果七十二粒,每一粒蘋果用一個碗裝著;第一層供養紅龜糕七十二塊,金紙壽金七十二只,太極金七十二張,蓮花七十二座,更衣四只;普桌十二桌,每桌十二素齋。


 下午一點三十分由梵唄學院元松院長主壇,帶領元義、元行、元靖、元紫、誦經法師在天壇天公爐前做小施,並由元益、元昇、元濟及簡金昌主香。


 小施以施食甘露要集為法本,首先上香召請,焚化更衣,然後由元松禪師恭念叩謝七十二天師加持世界和平文疏,續恭念叩謝七十二天師加持灌頂世界和平讚文


 恭 維         

陰陽日月最長生 可惜天理難分明    
若有真聖鬼谷子 一出天下定太平     


伏以至心 上請       
大慈大悲鬼谷仙師王禪老祖      
大慈大悲南天卅三天玉皇大天尊     
大慈大悲觀世音菩薩       
大慈大悲阿彌陀佛        
大慈大悲北極玄天上帝       
大慈大悲軒轅黃帝祖天尊      
大慈大悲諸天聖神佛菩薩       

 謹為唯心聖教唯心宗宗主混元禪師妙智聖,於庚寅年十二月十八日於禪機山仙佛寺天壇升壇啟建叩謝七十二天師護佑加持世界和平,天災永息,天瘟永息法會法儀,供養齋饌,香花果金銀財帛恭誦諸經功德,感恩天師鴻恩,護我混元本願天下太平。


 廿八年歲月,天下多災劫,尤其中華民族五千年來多災劫,戰爭不斷,皆未解決人類問題,至今猶存。


 今日今時,混元升壇叩謝亦祈願,於當下十二月廿三日未時升壇,普施齋饌法筵,今有讚天師偈回向曰:七十二天師大天尊,護佑黃帝治萬民,人文經濟及工業,民生問題自此興。


 悠悠歲月五千年,天師聖靈降凡塵,依願依天不辭勞,護佑民族五千年。
 歷劫天下諸蒼生,無明未修諸善道,方有戰爭不停息,真是可悲又無奈。
 天師天尊大慈悲,各依天命降凡塵,佐國良相誰人知,枉費天師慈悲心。
 天師聖靈性永恆,春秋孔子降凡塵,七二天師領天命,共轉儒家大法輪。
 七二天師七二賢,人人各顯妙智聖,佐國良相於世間,共轉儒道大法輪。
 歲月再過二千五,天下大亂不聊生,滿清腐敗人心亂,烽火年年無立足。
 七二天師化烈士,孫文聖人走天涯,十次革命受挫折,不屈不撓有信心。
 七二天師化烈士,七二烈士黃花崗,護佑孫文建民國,推翻滿清建民主。 
 七二天師七二賢,七二烈士一炁生,道貫古今誰人知,今日洩盡天機密。     
 
讚嘆!
          
今日建國一百年,舉國歡騰賀新年,    
究竟幾人謝天師,烈士心酸無奈何。    
天師聖靈妙智聖,混元一氣古自今,    
當下升壇叩天恩,道氣永恆佑萬民。    
混元誠心謝天恩,天師道脈化三千,    
混元一氣無遮障,天下太平為本願。    
此去光明五千年,混元本願為太平,    
天師聖靈妙智聖,天人合一萬萬年。    
今日升壇施法筵,妙理經法普大千,
聖神仙佛來鑒壇,唯心聖教利人天。(三拜)
 

上來真情 上仰


見聞
     唯心聖教唯心宗    混元禪師 率         
  唯心眾弟子賢士 叩     天運歲次庚寅年十二月廿三日


 元松院長率領元義、元行、元紫、元靖誦經法師依照施食要集法本香花請,香花迎,開始普施施食,到下午四點十分圓滿施食,叩謝七十二天師加持灌頂世界和平法儀圓滿。

網路法界讚: 網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
大家學易經 做人處事可安心
大家學易經 身體健康心安寧
大家學易經 做事工作可順心
大家學易經 大人小孩皆聰明
大家學易經 公司客戶無欺心
大家學易經 修行道上可見性
大家學易經 家庭圓滿一條心
大家學易經 國家社會見太平
唯心聖教功德金會 宗教教義研修機構易經大學[行動版]
教務處 @ 禪機山唯心聖教仙佛寺
地址:南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66號
電話:+886-49-2723756
傳真:+886-49-2720671
Email: ycuni@hotmail.com
法會報名
電話: 049-2724669
FAX: 049-2724058