首頁 唯心聖教行政系統 資訊系統 易經大學行事曆 表格下載 智庫檢索 唯心聖教功德基金會
癸卯年水陸法會誦經統計: 目前總數 907,117 部 目標 18,880,000 部 目前達成率 4.8%       誦經功德榜 誦經統計
  重 要 訊 息 公 告資訊系統綁定LINE通知,即時掌握個人相關訊息。
  重 要 訊 息 公 告法會期間不開法講師會議
行動版

簡易排卦系統
董公選擇日萬年曆

唯心智庫 Look Up
誦經千部功德榜

唯心聖教活動訊息
易經共修資訊
YiJing Course

唯心聖教天命記實
中文版(下載PDF 18MB)
英文版(下載PDF 18MB)
唯心道藏

學習資料

長江大壩(文字)
辛卯年糧荒
補天法儀
補地法儀
複習網 Brush Up!
視頻@YouTubeKu
自修功課Homework
世界和平 World Peace
聖歌影片 Multimedia
唯心電視 Global WXTV
兒童學易經 Kid's Yi

大地風水
風水大師

妙法普傳
小陽宅(多國語言版)
My House FengShui
Multilingual Edition
師父妙法恭錄
混元禪師叢書集
認識唯心宗
認識唯心聖教
董公選擇日要覽
易經心法入門
唯心宗導覽
台灣世界和平促進會
天命戒律

大藏經
唯心經藏
工廠風水經
天德經詳解
地藏經講義
陰宅風水經
三世因果經
佛說大阿彌陀經
藥師經講義
藥師寶懺講義
陽宅風水學傳法講座
易經風水面面觀
唯心天下事

留言板
佛說大阿彌陀經
佛說大阿彌陀經

混元禪師開示

法會大眾分第一

阿難發問分第二

五十三佛分第三

法藏本因分第四

大願問佛分第五

四十八願分第六

願後說偈分第七

初修善行分第八

親近諸佛分第九

願成作佛分第十

蛸蝡亦度分第十一

光明獨勝分第十二

十三佛號分第十三

阿闍太子分第十四

地平氣和分第十五

講堂宅宇分第十六

蓮華化生分第十八

[句-口+止]者比類分第十九

澡雪形體分第二十

澡畢進業分第二十一

池流法音分第二十二

池岸花樹分第二十三

樹音妙樂分第二十四

自然飲食分第二十五

景象殊勝分第二十六

道場寶樹分第二十七

寶網音香分第二十八

蓮花現佛分第二十九

大會說法分第三十

十方聽法分第三十一

觀音發問分第三十二

菩薩出供分第三十三

菩薩功德分第三十四

泥洹去者分第三十五

光明大小分第三十六

恩德無窮分第三十七

佛壽人數分第三十八

遞次作佛分第三十九

佛智無極分第四十

獨無須彌分第四十一

十方稱讚分第四十二

三輩往生分第四十三

必修十善分第四十四

復有三等分第四十五

一生補佛分第四十六

大會寶池分第四十七

世人極苦分第四十八

五道昭明分第四十九

壽數隨意分第五十

八端檢束分第五十一

眾見佛相分第五十二

疑城胎生分第五十三

菩薩往生分第五十四

聞法因緣分第五十五

正法難聞分第五十六

十三佛號分第十三
  我們來講,十三佛號分第十三。這是阿彌陀佛成佛以後另外其他的十三個名稱。等於現在每一個機關的首長、委員會的委員長、執行長、課長、董事長、理事長同樣意思,所以各為瞭解這樣,我們才有辦法真真正正瞭解佛成就的功德。請大家靜下心來。佛言。阿彌陀佛光明,明麗快甚。絕殊無極。勝於日月之明千萬億倍。而為諸佛光明之王。故號無量壽佛。亦號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛。無對光佛。炎王光佛。清淨光佛。歡喜光佛。智慧光佛。不斷光佛。難思光佛。難稱光佛。超日月光佛。其光明所照無央數天下幽冥之處。皆常大明。諸天人民、禽獸、蛸飛蠕動之類。見此光明。莫不喜悅而生慈心。其淫泆嗔怒愚癡者。見此光明莫不遷善。地獄餓鬼畜生考掠痛苦之處。見此光明無復苦惱。命終之後皆得解脫。不獨我今稱讚阿彌陀佛光明。十方無央數佛。菩薩緣覺聲聞之眾。悉皆稱讚亦復如是若有眾生聞此光明威神功德。日夜歸命稱讚不已。隨其志願必生其剎。復為諸菩薩聲聞所共稱讚。當亦如是。我說阿彌陀佛光明威神。巍巍殊妙。晝夜一劫尚未能盡。今為汝等略言之耳。這段是我們的釋迦摩尼佛。說阿彌陀佛的光明。早上所講的,所照千萬世界整個大虛空無窮盡的世界,不是像其他佛所照的光明只有一里、二里、三里或是一個世界、二個世界、或二百萬里,已經超出億萬世界,因為他的願力大的關係,願大其福必大,願大其德必大。
  明麗快甚。阿彌陀佛的光明非常的光真正快。絕殊無極。他的絕妙之處,殊勝是無法去形容的。勝於日月之明千萬億倍。勝過太陽的光勝過月亮的光千萬億倍。早上我講阿彌陀佛的光,穿過地球、穿過太陽、穿過太陽系三千大千世界的星球,阿彌陀佛的光已經普照著三千大千世界的日月,何況我們只是一個心與願,三千大千世界的星球的光都比那些寬廣,所以不只於日月。而為諸佛光明之王。極樂世界阿彌陀佛所發的光是光明之王,所以叫無量壽佛。無量壽佛就是說生命是無法量的,各位要認識你們的生命也是無量壽,但是有的人說奇怪這人只活幾十年而已,不是這樣的,活幾十歲是我們的身體的肉體來世間早來晚來,事實上我們的生命、佛性、心靈的原點,般若智慧的大生命的原點是佛性就是無量壽,壽命是無法去量的。也無法用稱的,永恆的生命是無量壽。亦號無量光佛。這個光是無法用量的。無邊光佛。光是無邊際的。無礙光佛。光無阻礙的。無對光佛。佛光是沒有人可以與他相對的。炎王光佛。整個精華是炎和王,王是超出三界之外的佛與光。清淨光佛。這個光非常的清淨沒有雜質。歡喜光佛。這個光歡喜活耀的。
  智慧光佛。我們般若的心是有智慧。不斷光佛。而且永恆不斷。難思光佛。非常難得用到頭腦去想的佛。難稱光佛。我們也無法用任何形容詞或是名字去形容,去下一個定論的佛。超日月光佛。阿彌陀佛的光超出日月以外的佛。所以其光明所照無央數天下幽冥之處。就是照到天堂與地府。皆常光明。天下光與暗的地方,都可以照的非常清淨。各位三年前,我寫萬法唯心,你們若多看兩、三遍你們就有辦法體會什麼叫作萬法唯心,所有一切的法都在我們的心,心就是核心、佛心,無法用量也無法衡量,無法對稱,什麼都沒辦法,平常我們沒發露的時,這個心看不出來,一旦發露出來,那個智慧是無量邊,好像是現在各位在世上發露你們的大智慧,研究技術發明利益眾生的東西,叫作智慧光佛,無量壽佛是我們的生命無量無邊。無量光佛。其中有一項是智慧光佛。智慧光佛是發露你們潛藏的大智慧,像是現在的博士、發明家、科學家都是屬於智慧光佛。歡喜光佛。是真真正正的歡喜,這歡喜光佛各位不要弄錯了,一天到晚在台上蹦蹦跳跳的真歡喜唱歌那不是歡喜光佛。不斷光佛。難思光佛。這些種種的佛,那是阿彌陀佛有十三的佛,同樣稱呼的這些佛,是阿彌陀佛。
  你們有時去見師父,師父。阿彌陀佛,師父回無量壽佛,你們會奇怪那有無量壽佛,阿彌陀佛就好,何必無量壽佛呢?無量壽佛就是阿彌陀佛,各位若遇到有緣的就說阿彌陀佛就好,有的連無量壽佛都不曾聽過。阿彌陀佛包容十方一切的佛。他的光含蓋著包容十方的一切佛。早上共修完後你們的趙師姊說她上禮拜回去打坐時,開始從內心觀想往內觀的時,就發覺阿彌陀佛在內心站著,下面有好多好多的雲霧往上飄,發覺我們人的心變成圓的好寬好寬遍滿整個大虛空那麼寬,然後發覺裡面有三寶佛、好多菩薩、觀世音菩薩、什麼佛都有,她說她上禮拜悟道了,我說恭喜妳。禪機山是大雄寶殿,不知道你們有沒有看到,如果你們悟了、就不用在外面外求,找什麼佛祖、什麼神明。像今天元德師姊從心裡體會內在內觀,所體會出來那就是阿彌陀佛的心。像上禮拜叫你們合掌起來,一合掌起來你們心靈的光已經點燃,燃燈古佛已經點燃在你們的心,一合掌起來一剎那之間從你們心中發出無量的光出來,燒出的火苗開始點燃了,往內心開始阿彌陀佛要點燃,用阿彌陀佛、阿彌陀佛這個佛號的光,無量的光的能力,往內點燃你那一顆火苗、火種。讓它更發出無量無邊的光,叫作阿彌陀佛的光。聽有嗎?繼續修不要停,悟了就是佛陀蓮花示眾大迦葉。所以各位好好的繼續修,修正而後去作,修正偏差、修正沒智慧的方法,修正錯的方法,然後去行叫修行。好好去修行相信各位很快一個一個見性成佛,最起碼九九天一定要有九九就個開悟,希望大家來這裡共修都能夠開悟。其光明所照無央數天下幽冥之處。萬法唯心,我裡面有講陰與暗都存于我們的一念之間。為什麼我這次舉辦九九法會,所有祖先都坐蓮燈,一般的世間法都說他們是陰的,所有祖先靈、冤親債者都是陰的沒幫他們點燈,這是正確的見解,但是我不予置評,都是平等的,阿彌陀佛的光能照進無央數天下幽冥之處,那一盞燈是阿彌陀佛的光,照進世間天下黑暗的地方。我們所有在座的一切祖先同沾阿彌陀佛的光能夠得到開悟,所以不管怎麼樣我一定要每一位點燈,祖先平等,所以要點燈,讓所有都能向著這個光明,那一個是燃燈古佛。因為我們有五官的見解,五官的意識,所以我們有機會聽經,我們有五官的好處,我們也要那盞燈,我們的祖先、守護神也需要那一盞燈,照著內在、照著他們。那麼那一盞燈是什麼呢?這盞燈是佛、法、僧,你們把祖先供為佛,心是為法,燈是為佛,那我們是法,燈為所有一切眾生,這個都有連貫性,我們要悟這個法,各位若有瞭解就不會有分別心。
  所以這個點燈到底是陽還是陰的,所以阿彌陀佛慈悲的光照進所有無量世界的天下幽冥之處。皆常大明。放出無限光明。諸天人民、禽獸、蛸飛蠕動之類。所有諸天人民、禽獸、蚊子、虫之類,見此光明者,莫不喜悅而生慈心。就是諸天人民、禽獸、蚊子、虫之類,它們的佛性見到這個光,內在本來的光,阿彌陀佛的光可以給他們光讓他們發露慈悲的心。我們人來到世間因為無明的想法,所以會做出違背我們良心的事情,叫作黑暗,因為黑暗的事會造成我們冤冤相報生生世世的恩怨不了,阿彌陀佛那麼大的慈悲,發出他的光照耀眾生,生出慈悲的心。其淫泆嗔怒愚癡者。色關像是洩水一樣損身體,嗔怒是不高興,愚癡者沒有智慧者。莫不遷善。見到阿彌陀佛的佛號的光明時大家都會向善。地獄餓鬼畜生考掠痛苦之處。假若地獄道、餓鬼道、畜生道,三惡道可以幫助他們痛苦之處可以得到解脫。見此光明無。三惡道若見到阿彌陀佛的光,他們就沒有痛苦了。所以各位阿彌陀佛要常唸,走暗路的時唸阿彌陀佛可以助膽,遇到自己一個人走暗路時要常唸阿彌陀佛。阿彌陀佛。我記得國小晚上補習時要經過墓地,我就一直走一直唸阿彌陀佛就這樣走過那墓地,足足走了兩年,遇到老鼠跳下來沙子掉了下來就說是鬼在灑沙子,所以不敢過,後來人家教我唸阿彌陀佛鬼就不敢來了。我那時還不知道阿彌陀佛是什麼人?結果阿彌陀佛是在我們的心裡面,唸阿彌陀佛,光就出去,鬼是陰,阿彌陀佛的聲能夠光明能照給他們,他們就有慈悲的心,鬼是冥界或是人這些聽到阿彌陀佛的佛號,他們就能放棄貪嗔癡這些思想,犧牲你慈悲的心,原理就是這樣,唸佛可以避邪。各位我們若出去參加往生的場合,通常回來都有問題,會生病,我們若去參加往生的禮儀時,我們就勤快的唸阿彌陀佛、唸阿彌陀佛不是怕朋友來捉你,朋友不會來捉你,而是你一直唸阿彌陀佛、阿彌陀佛。冥界、朋友、孤魂、遊魂聽到阿彌陀佛的聲的光明,能夠照遍這些冥界和往生那些的心靈,能夠讓他們發露慈悲心,報給他們一條到極樂世界的路,在拈香時,告訴這位親朋好友,你已經解脫世間的苦惱,滅度世間的苦惱,好好往生西方的極樂世界,阿彌陀佛的極樂世界去吧!不要回頭,阿彌陀佛。我現在所唸的阿彌陀佛的功德全部迴向給你,一心往極樂世界去吧,不要回頭,這樣回來就不會有人跟著你回來,放心。所以教我們唸阿彌陀佛能夠讓冥陽,冥就是黑暗、陰界這些得到光明,沒有苦惱。命終之後皆得解脫。不獨我今稱讚阿彌陀佛光明。今天不只是我釋迦牟尼佛稱讚阿彌陀佛的光明,我們的佛陀不只是他在稱讚而已。十方無央數佛。菩薩緣覺聲聞之眾。十方世界諸佛菩薩都在稱讚阿彌陀佛的光明及他的偉大。阿彌陀佛經裡面有講,東方佛在稱讚,西方佛也在稱讚,南方、北方、上方、下方、娑婆世界諸佛也都在稱讚極樂世界的阿彌陀佛的光的功德那麼大、那麼大,叫大家去西方極樂世界去那裡才能夠成就,所以阿彌陀佛的功德不可思議。悉皆稱讚亦復如是若有眾生聞此光明威神功德。假如有娑婆世界十方的人、三惡道等若是有聽到阿彌陀佛的佛名、光明、威神功德的時。日夜歸命稱讚不已。日夜唸阿彌陀佛,讚歎阿彌陀佛,稱讚阿彌陀佛,不可停。隨其志願必生其剎。我們可以隨每一個人的志願升去佛淨土。復為諸菩薩聲聞所共稱讚。然後我們若一心一意往生西方極樂世界的時,諸佛菩薩聽到時都能來幫忙護持,幫忙稱讚,十方菩薩可以來護持。七、八年前我為了唸阿彌陀佛,供養阿彌陀佛法相時,我有個疑問,我請示謝媽媽,觀世音菩薩借她的口說,你唸一句阿彌陀佛,所有經過十方的諸佛菩薩,聲聞緣覺諸聖眾一定要來護持我們,我請示完後,我就一心唸阿彌陀佛,那些路過的走走就下來,都下來護持,這就是發露我們的慈悲心、佛心、發出的光明能夠照遍所有諸天人民,諸佛菩薩,共同會來護持。當亦如是。我說阿彌陀佛光明威神。我們的釋迦牟尼佛說阿彌陀佛的光明的威,莊嚴威神。巍巍殊妙。非常的莊嚴,殊勝美妙是沒辦法用講的。今為汝等略言之耳。今天簡單講一些話給大家瞭解。所以阿彌陀佛的功德非常的大,在很多年前,我有聽說如果世界滅掉所有世界的經書滅掉只有阿彌陀佛的經不會滅掉,假如世界滅了唸阿彌陀佛的人都不會滅掉,唸佛的人不會滅掉,當初我存著懷疑的心阿彌陀佛是什麼角色?能有那麼大的能耐。因為當初我還未悟到、沒有體會到,沒有悟到這個法時,見到阿彌陀佛的時我才體會不錯,地球娑婆世界、只是一粒好小的沙子而已,所以唸阿彌陀佛能超越十方世界,超出娑婆世界、地球以外的世界。我們唸阿彌陀佛所唸的佛照遍十方世界,所以唸阿彌陀佛的功德是不可思議。今天我們說阿彌陀佛的功德,希望各位好好的來唸佛,相信各位能夠發露你們內在的本性、佛性的力量和光明。現在請各位靜下來,我們來唸十三佛。佛言。阿彌陀佛光明。明麗快甚。絕殊無極。勝於日月之明千萬億倍。而為諸佛光明之王。故號無量壽佛。亦號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛。無對光佛。炎王光佛。清淨光佛。歡喜光佛。智慧光佛。不斷光佛。難思光佛。難稱光佛。超日月光佛。其光明所照無央數天下幽冥之處。各位現在的心境從內心裡發露你們的光以上十三佛的光,從內心發露出來,像是你們的手上拿一盞電燈,照遍黑暗的地方,照遍沒有光明的地方,照遍水溝裡陰濕的地方,照遍污穢的地方,從你們內心發出無量無邊的光,發露你們內心的光讓那些幽冥、黑暗的地方能夠讓他們光出來,非常光明,就像你們踏進家裡,將家裡的燈打開,讓家裡整間大放光明一樣。諸天人民、禽獸、蛸飛蠕動之類。見此光明。莫不喜悅而生慈悲心。你們心的光明放出照到諸天所有的人、禽獸、蚊子、虫、會飛之類,觀想見到你們心裡的光,它們都非常歡喜而生出合掌互相恭敬之心,它們都沒恨沒怨,也沒有其淫泆嗔怒愚癡。而且這些禽獸、蛸飛蠕動這些還是地獄道那些,它們都沒有不高興、相咬、相打還是愚癡的行為。當這些禽獸、蛸飛蠕動發出不平和的心和行為的時,看到這些光都能開始向善。地獄餓鬼畜生考掠痛苦之處。他們內心的痛苦,看到你們的光他們就沒有苦惱,而且你們觀想你們的光照給那些畜生、餓鬼道、地獄道的那些眾生,看到你們的光以後都能夠解脫,因為他們產生慈悲的心,歡喜的心都能夠解脫。不獨我今稱讚阿彌陀佛光明。十方無央數佛。菩薩緣覺聲聞之眾。悉皆稱讚亦復如是若有眾生聞此光明威神功德。日夜歸命稱讚不已。觀想你們心裡所想的三惡道,蚊子、虫那些眾生,聽到阿彌陀佛的佛號的光明時,都能照它們的所願生到它們的淨土,而且所生的極樂世界佛淨土,這些所有諸天人民佛菩薩、緣覺聲聞也在讚歎也在恭喜。當亦如是。我說阿彌陀佛光明神威。巍巍殊妙。晝夜一劫尚未能盡。今為汝等略言之耳。現在觀想你們心中的阿彌陀佛和釋迦牟尼佛。在你們的心中發出阿彌陀佛的光明的美妙,一天一夜都講不完,不厭其煩的在說法,就是說你們各位的內心在發露慈悲的光,照耀所有的蛸飛蚊子、虫、畜生道、地獄道、餓鬼道、它們能夠接到你們的光,然後發出非常慈悲歡喜、不貪、不嗔、不癡的行為,各位都能夠往生西方極樂世界。若有你們有緣的父母、有緣的親朋好友、或是往生那一剎那時,你們護持、護送他們往生西方極樂世界。依照如下之法,你們的心靜下來,觀想他們心裡的一朵蓮花,和無量無邊無數的蓮花,觀想你們的親人、觀想你們的朋友坐在蓮台之上,面向西方日落之處,然後一心唸佛唸阿彌陀佛時,你們心裡之光照到你們所觀想有緣的這些,照到你們的親朋好友坐在蓮台之上,其他蓮台旁邊有緣的都能往生西方極樂世界的佛淨土,然後一心唸佛這才是助唸,若是各位心中沒有佛的光,沒有阿彌陀佛無量的光,你們若要唸佛助唸護持護送往生西方極樂世界淨土的時,若你們的力量不夠,你們所有的有緣親朋好友要同證菩提會較困難。
當你們唸阿彌陀佛之時用你們的心發露阿彌陀佛的光明,無量無邊的光明,你們的心才是阿彌陀佛,你們的心示現在亡者之前。各位同修、各為有緣的法界天人,各位十方無量數諸天人民,在座同修,好好來發露你們阿彌陀佛的光。


網路法界讚: 網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
大家學易經 做人處事可安心
大家學易經 身體健康心安寧
大家學易經 做事工作可順心
大家學易經 大人小孩皆聰明
大家學易經 公司客戶無欺心
大家學易經 修行道上可見性
大家學易經 家庭圓滿一條心
大家學易經 國家社會見太平
唯心聖教功德金會 宗教教義研修機構易經大學[行動版]
教務處 @ 禪機山唯心聖教仙佛寺
地址:南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66號
電話:+886-49-2723756
傳真:+886-49-2720671
Email: ycuni@hotmail.com
法會報名
電話: 049-2724669
FAX: 049-2724058