首頁 唯心聖教行政系統 資訊系統 易經大學行事曆 表格下載 智庫檢索 唯心聖教功德基金會
癸卯年水陸法會誦經統計: 目前總數 907,117 部 目標 18,880,000 部 目前達成率 4.8%       誦經功德榜 誦經統計
  重 要 訊 息 公 告資訊系統綁定LINE通知,即時掌握個人相關訊息。
  重 要 訊 息 公 告法會期間不開法講師會議
行動版

簡易排卦系統
董公選擇日萬年曆

唯心智庫 Look Up
誦經千部功德榜

唯心聖教活動訊息
易經共修資訊
YiJing Course

唯心聖教天命記實
中文版(下載PDF 18MB)
英文版(下載PDF 18MB)
唯心道藏

學習資料

長江大壩(文字)
辛卯年糧荒
補天法儀
補地法儀
複習網 Brush Up!
視頻@YouTubeKu
自修功課Homework
世界和平 World Peace
聖歌影片 Multimedia
唯心電視 Global WXTV
兒童學易經 Kid's Yi

大地風水
風水大師

妙法普傳
小陽宅(多國語言版)
My House FengShui
Multilingual Edition
師父妙法恭錄
混元禪師叢書集
認識唯心宗
認識唯心聖教
董公選擇日要覽
易經心法入門
唯心宗導覽
台灣世界和平促進會
天命戒律

大藏經
唯心經藏
工廠風水經
天德經詳解
地藏經講義
陰宅風水經
三世因果經
佛說大阿彌陀經
藥師經講義
藥師寶懺講義
陽宅風水學傳法講座
易經風水面面觀
唯心天下事

留言板
佛說大阿彌陀經
佛說大阿彌陀經

混元禪師開示

法會大眾分第一

阿難發問分第二

五十三佛分第三

法藏本因分第四

大願問佛分第五

四十八願分第六

願後說偈分第七

初修善行分第八

親近諸佛分第九

願成作佛分第十

蛸蝡亦度分第十一

光明獨勝分第十二

十三佛號分第十三

阿闍太子分第十四

地平氣和分第十五

講堂宅宇分第十六

蓮華化生分第十八

[句-口+止]者比類分第十九

澡雪形體分第二十

澡畢進業分第二十一

池流法音分第二十二

池岸花樹分第二十三

樹音妙樂分第二十四

自然飲食分第二十五

景象殊勝分第二十六

道場寶樹分第二十七

寶網音香分第二十八

蓮花現佛分第二十九

大會說法分第三十

十方聽法分第三十一

觀音發問分第三十二

菩薩出供分第三十三

菩薩功德分第三十四

泥洹去者分第三十五

光明大小分第三十六

恩德無窮分第三十七

佛壽人數分第三十八

遞次作佛分第三十九

佛智無極分第四十

獨無須彌分第四十一

十方稱讚分第四十二

三輩往生分第四十三

必修十善分第四十四

復有三等分第四十五

一生補佛分第四十六

大會寶池分第四十七

世人極苦分第四十八

五道昭明分第四十九

壽數隨意分第五十

八端檢束分第五十一

眾見佛相分第五十二

疑城胎生分第五十三

菩薩往生分第五十四

聞法因緣分第五十五

正法難聞分第五十六

[句-口+止]者比類分第十九
  釋迦牟尼佛在跟我們講乞丐與皇帝,說到乞丐與皇帝,以前我講易經時說到,一線之隔,一邊乞丐,一邊皇帝,本來就相對。一個百姓,一個帝王,一個有開悟一個沒開悟,就像乞丐與皇帝,開悟者為帝王,沒開悟者為乞丐,不是我們在藐視沒開悟者,乞就是還要再追求向人要智慧給我們,祈禱有智慧給我們為乞,沒開悟者為乞丐,沒莊嚴為乞,皇帝與乞丐是相對的。我們的風水學阡土地,向那一向,土地對還是不對,對者為皇帝為王侯將相,不對者為乞丐為販夫走卒,那麼對與不對,一念之間,所以我們今天要來講丐者比類分第十九。佛言。譬如丐者在帝王之側。形相容儀寧可類否。阿難答言。丐者在帝王之側。羸陋醜惡無以為喻。百千萬倍不可以及。所以然者。皆坐前世不植德本。積財不施。富有益慳。但欲唐德。貪求無厭。不信修善得福。益作諸惡。如是壽終墮於惡趣受諸長苦。得出為人下賤醜弊示眾見之。所以帝王人中尊貴。皆由宿世積德所致。慈惠溫良。慱施兼濟。損己利物。無所違爭。是以壽終應生天上享其福樂。餘慶猶存遂生王家。自然尊貴。儀容端正。眾所敬事。美衣珍膳隨心服御。自非宿福何以能然。佛言。汝言是矣。若言形相威光。帝王雖人中尊貴。比轉輪聖王猶如鄙陋。若彼丐者在帝王之側。轉輪聖王天下第一。比忉利天王又百千萬倍不可以及。忉利天王比第六天王。又百千萬倍不可以及。第六天王比阿彌陀佛剎中諸菩薩聲聞諸上善人。又百千萬倍不可以及。這段是在跟我們講凡塵的丐者與皇帝,譬如佛陀說丐者在帝王的身邊,皇帝的威儀形相容貌,丐者能比嗎?因為皇帝的耳朵長、五官莊嚴、手又長、形態非常有威,眼神有力又有威,丐者能跟帝王比嗎?阿難答言。丐者在帝王之側。羸陋醜惡無以為喻。丐者在帝王的身邊,病的形、醜的形、各種五官的行態,那是沒有辦法跟皇帝比。百千萬倍不可以及。百千萬倍也比不過。所以然者。是什麼原因會這樣呢?說丐者前世沒種福田,沒種善德,沒作福本,沒種德修德,修善作為根本。積財不施。積很多錢不會施捨,不會去救貧苦。富有益慳。越富有越是吝嗇。但欲唐德。吝嗇又想像皇帝般的福報。貪求無厭。不信修善得福。貪得無厭。不相信作善事可以得到福,不相信現在這生做善事可以得來生的福。益作諸惡。繼續造惡業。如是壽終墮於惡趣受諸長苦。假如像這種人死去以後會墮落三惡道、惡鬼道、畜生道、地獄道,墮入三惡道受各種的苦。得出為人下賤醜弊示眾見之。假如能再出世為人也出世為下賤,非常醜、各種的病、各種的病態示現在眾人的面前給人看。
  這有一個三世因果經,我說的三世因果經各人若有需要,下回我叫師兄師姊多印一點,分給大家。前世罵人拜佛,這世一定駝背,前世占人便宜這世一定要還人家,這是因果律。所以帝王人中尊貴。所以作皇帝的是人中非常尊貴。皆由宿世積德所致。都是過去生生世世積德,這一生才能作帝王,非常尊貴。慈惠溫良。前生非常慈惠,慈心幫助眾生的困苦。慱施兼濟。而且一心一意的佈施、救濟。損己利物。損自己來利益眾生。無所違爭。都不會與他人計較。是以壽終應生天上享其福樂。所以這種人,壽終時在天上享其福和樂。餘慶猶存遂生王家。享受沒完的剩下來的又來到世間出世,出世在有財、有貴的富有人家。自然尊貴。儀容端正。自然很尊貴、相貌堂堂。眾所敬事。大家都非常尊重他。美衣珍膳隨心服御。所以他要吃山珍海味都有。自非宿福何以能然。這都是他生生世世所作的道德、佈施的功德。過去十年當中所結的善緣,我將他統計下來有十六萬人次,這當中時常有人上山來問老祖、菩薩。老師啊:為什麼我怎麼做,都無法出頭天,我又沒害人、或占人便宜、或殺人放火,我為何無法出頭天,存錢、無法賺大錢,事業也沒辦法順遂,為什麼比不上別人,是什麼原因呢?一直埋怨,那某某人做惡多端,殺人放火,用躺著比賺的還快,結果他開五百的賓士車兼防彈的,好多怨嘆的事。他不瞭解前生所作的在這宇宙間一定有因和果,有種因一定要有果,一定要輪迴,我們占人便宜要還人家,這一生沒還人家,下一世也一定要還給人家,我們傷害到別人,別人也一定會報仇。前生如何?這一生也一樣,這生如何,後生如何,這生種善因,後生一定得善果,前生種惡因,這一生定得惡果。所以我們要瞭解我們這一生穿的比別人差、住得比別人差,什麼都比別人差,一定是我們前生有冤有業所以這一生才會這樣。我們要從這一生開始檢討、懺悔,不要再造惡業,來生一定會出世作一個好弟子,若沒有一定要再去輪迴。前年諾貝爾獎得主達賴喇嘛。有人會疑問達賴喇嘛本身就有神通是活佛,為什麼沒去轉西藏的運,為什麼沒辦法照他的願望,這原理在那裡呢?達賴喇嘛是一位覺者。第一不能逆天,逆天理,再來不能滅因果,因為他的國土人民過去所做的殺業、惡業,這一生要來受這個惡報,受到沒有了就散了。所以叫我們大家要歡喜受,歡歡喜喜接受這個報,達賴喇嘛叫大家要種福田、種福因,下一世才不會像這一世那麼不好。
  密宗。為什麼會一直投胎作活佛,他的願力開始帶領這些有緣的眾生,歡喜來接受這個業報,來消這個業,以後又下來帶領眾生、國土的人民同時來消業,不要做惡業,一直在種善因,一直做。達賴喇嘛發一個大願力而成就活佛,生生世世解脫眾生的苦惱,不必再多久,有一天所有的人心安定下來,都發露善心都沒有惡念的時,天下就太平。達賴喇嘛是真正的覺者第一不能逆天。第二不滅因果。第三教化教導眾生。為了教導眾生,他甘願來世間受苦,一世又一世,轉世來世間,教導眾生能夠離苦得樂,所以有的人沒學佛,智慧未開會說你是活佛為什麼不能轉自己的國運呢?所以有一句話說菩薩怕種到惡因,凡夫怕得到惡果,看到要來索債,業報現前,怕就一直求神佛保佑,無保佑會夭壽,一心一直求,沒想到說,因不要種,菩薩怕因,眾生凡夫怕果,只有果看得到,因沒有看到,因是在無形中積下來,就種下來了。所以這一生的成就,身體健康,一定前生做種種的佈施,種善因得到諸天的護法來護持,得到諸天的神聖來護持,這就是種善因得到善果,若是這一生多災多病我們就要重新檢討,所以各位這一生從今天開始種善因,一定會得到以後的善果,俗話講善有善報、惡有惡報,不是不報,時機未到,這一句話確實是這樣。所以出世作皇帝一定過去生,作積德,作乞丐一定前世沒有種善德,有錢不會佈施,不會救濟又吝嗇,貪求無厭,造成後世當乞丐,這是兩個比造。佛言。汝言是矣。我所說的對嗎?若言形相威光。帝王雖人中尊貴。你說皇帝與乞丐,認為是這樣,假如法相威儀,帝王雖是人中非常的尊貴。比轉輪聖王猶如鄙陋。比轉輪聖王差一大截,因為皇帝短短幾十年來享受福報,假如他沒有繼續種善因、善德的時,很快就享受完了,因為他出世到上面當個王爺公或者什麼千歲,那是在享受人間的福,享受還沒完,時間一到就要跳下來出世當皇帝,出世作富有的人,出世作很有成就的人,但是在世間都是非常的尊貴,萬人之上,一人之下,雖然你是萬人之上,但是比轉輪聖王差一截,為什麼?因為轉輪聖王能夠轉法輪,長生之道為法輪,能夠給所有的人向善去找到真真正正的生命,有的皇帝、王爺或是總統也好,成無道昏君就要下台,天理嘛,作皇帝、王爺、總統,時間是短暫的過了就算了。幾千來來大家還記住耶穌,但是美國那麼多的總統記得的有幾位,忘了嘛,只有美鈔上面印的那個華盛頓記得而已,現在我們的老總統有印上去,還記得,再過來都沒印上去,再來就沒有了,但是耶穌他的精神活在人們的心中,像是佛陀釋迦牟尼佛的佛法的精神活在我們的心中,阿彌陀佛、觀世音菩薩,中國的鬼谷子王禪老祖,都活在我們的心中沒有滅,這是長生之道,永恒的生命,因為轉輪聖王生生世世不滅,皇帝短短幾十年而已。若彼丐者在帝王之側。轉輪聖王天下第一。假如丐者又在帝王身邊,那轉輪聖王又是第一。比忉利天王又百千萬倍不可以及。忉利天王就是有情天。勝過百千萬倍。忉利天王比第六天王。又百千萬倍不可以及。忉利天王比第六天王又差了好幾萬倍。第六天王比阿彌陀佛剎中諸菩薩聲聞諸上善人。又百千萬倍不可以及。第六天、第七天、第八天,一直到第二十八天,大凡天,也比不過阿彌陀佛極樂世界的淨土中諸菩薩聲聞諸上善人,百千萬倍不可以及。可見我們每一個人心靈中的極樂世界,我們心靈中的淨土,阿彌陀佛的淨土勝過二十八天,勝過所有世間一切帝王、富有之家,因為我們心靈中極樂世界的淨土、地上、好幾千億萬倍飛於地球上,都是黃金所造成,都是七寶所造成的房子,水池也是七寶所形成,水是自然的流泉,十方法界眾生,十方法界的天人以及在座各位,你們心靈中的世界是無法形容的,生命也是無法形容的。所以各位要好好去體悟你們心中的極樂世界的淨土是如何的偉大,何等的慈悲,何等的清淨。現在請各位靜下來,我重新唸一遍,這段的觀想請各位合掌,第一合掌的用意,乞丐在世間沒施捨財、沒種善因,吝嗇、貪得無厭,若是我們在世間有這種現象,現在我們心中好好的向佛來懺悔。若是這一生我們在世間有種很多善德積很多善德,長施濟世,損己利物,無所違爭。有一天我們應升天上,享受福樂,我們要感恩十方給我們的機會,但是我們的心不要執著在二十八天之內,我們不要一心想要快一點,有一天我再來投胎生為富豪尊貴之家。我們第一要懺悔。第二要感恩。這一段純粹是反省、懺悔、實踐的三寶。丐者比類分第十九。佛言。譬如丐者在帝王之側。形相容儀寧可類否。阿難答言。丐者在帝王之側。羸陋醜惡無以為喻。百千萬倍不可以及。帶領你們所有的祖先、所有的冤親債主,所有、有緣的人,所有一切與你們有緣無緣,有情無情也好,所有在你們的心中法界的一切眾生,同時合掌向佛懺悔,佛坐在你們的心中。所以然者。皆坐前世不植德本。積財不施。富有益慳。但欲唐德。貪求無厭。不信修善得福。益作諸惡。如是壽終墮於惡趣受諸長苦。若有思想偏差,同時在佛前懺悔。得出為人下賤醜弊示眾見之。所以帝王人中尊貴。皆由宿世積德所致。慈惠溫良。慱施兼濟。損己利物。無所違爭。發露你們的慈悲心,想起你們心中有緣的人都在佛前懺悔。是以壽終應生天上享其福樂。餘慶猶存遂生王家。自然尊貴。儀容端正。眾所敬事。美衣珍膳隨心服御。自非宿福何以能然。佛言。汝言是矣。若言形相威光。帝王雖人中尊貴。比轉輪聖王猶如鄙陋。若彼丐者在帝王之側。轉輪聖王天下第一。比忉利天王又百千萬倍不可以及。忉利天王比第六天王。又百千萬倍不可以及。第六天王比阿彌陀佛剎中諸菩薩聲聞諸上善人。又百千萬倍不可以及。


網路法界讚: 網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
大家學易經 做人處事可安心
大家學易經 身體健康心安寧
大家學易經 做事工作可順心
大家學易經 大人小孩皆聰明
大家學易經 公司客戶無欺心
大家學易經 修行道上可見性
大家學易經 家庭圓滿一條心
大家學易經 國家社會見太平
唯心聖教功德金會 宗教教義研修機構易經大學[行動版]
教務處 @ 禪機山唯心聖教仙佛寺
地址:南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66號
電話:+886-49-2723756
傳真:+886-49-2720671
Email: ycuni@hotmail.com
法會報名
電話: 049-2724669
FAX: 049-2724058