首頁 唯心聖教行政系統 資訊系統 易經大學行事曆 表格下載 智庫檢索 唯心聖教功德基金會
癸卯年水陸法會誦經統計: 目前總數 914,192 部 目標 18,880,000 部 目前達成率 4.8%       誦經功德榜 誦經統計
  重 要 訊 息 公 告資訊系統綁定LINE通知,即時掌握個人相關訊息。
  重 要 訊 息 公 告法會期間不開法講師會議
行動版

簡易排卦系統
董公選擇日萬年曆

唯心智庫 Look Up
誦經千部功德榜

唯心聖教活動訊息
易經共修資訊
YiJing Course

唯心聖教天命記實
中文版(下載PDF 18MB)
英文版(下載PDF 18MB)
唯心道藏

學習資料

長江大壩(文字)
辛卯年糧荒
補天法儀
補地法儀
複習網 Brush Up!
視頻@YouTubeKu
自修功課Homework
世界和平 World Peace
聖歌影片 Multimedia
唯心電視 Global WXTV
兒童學易經 Kid's Yi

大地風水
風水大師

妙法普傳
小陽宅(多國語言版)
My House FengShui
Multilingual Edition
師父妙法恭錄
混元禪師叢書集
認識唯心宗
認識唯心聖教
董公選擇日要覽
易經心法入門
唯心宗導覽
台灣世界和平促進會
天命戒律

大藏經
唯心經藏
工廠風水經
天德經詳解
地藏經講義
陰宅風水經
三世因果經
佛說大阿彌陀經
藥師經講義
藥師寶懺講義
陽宅風水學傳法講座
易經風水面面觀
唯心天下事

留言板
佛說大阿彌陀經
佛說大阿彌陀經

混元禪師開示

法會大眾分第一

阿難發問分第二

五十三佛分第三

法藏本因分第四

大願問佛分第五

四十八願分第六

願後說偈分第七

初修善行分第八

親近諸佛分第九

願成作佛分第十

蛸蝡亦度分第十一

光明獨勝分第十二

十三佛號分第十三

阿闍太子分第十四

地平氣和分第十五

講堂宅宇分第十六

蓮華化生分第十八

[句-口+止]者比類分第十九

澡雪形體分第二十

澡畢進業分第二十一

池流法音分第二十二

池岸花樹分第二十三

樹音妙樂分第二十四

自然飲食分第二十五

景象殊勝分第二十六

道場寶樹分第二十七

寶網音香分第二十八

蓮花現佛分第二十九

大會說法分第三十

十方聽法分第三十一

觀音發問分第三十二

菩薩出供分第三十三

菩薩功德分第三十四

泥洹去者分第三十五

光明大小分第三十六

恩德無窮分第三十七

佛壽人數分第三十八

遞次作佛分第三十九

佛智無極分第四十

獨無須彌分第四十一

十方稱讚分第四十二

三輩往生分第四十三

必修十善分第四十四

復有三等分第四十五

一生補佛分第四十六

大會寶池分第四十七

世人極苦分第四十八

五道昭明分第四十九

壽數隨意分第五十

八端檢束分第五十一

眾見佛相分第五十二

疑城胎生分第五十三

菩薩往生分第五十四

聞法因緣分第五十五

正法難聞分第五十六

菩薩出供分第三十三
 菩薩出供分第三十三 佛言。阿彌陀佛剎中諸菩薩。承佛威神。一食之頃。徧至十方無量世界供養諸佛。隨心所欲香華妓樂衣盖幢旛。無 數供養之具。自然化現有前。珍妙殊特非世所有輙以奉佛及 諸菩薩聲聞之衆或欲獻華者。即於空中化成華盖。小者周圓 四十里或五十里。或六十里。如是展轉漸大。有至於六百萬 里。各隨其小大停於空中以成圓象。勢皆下向以供養。光色 照耀香氣普熏不可勝言。既已用已隨其前後以次化沒。諸菩 薩復於空中共奏天樂以微妙音歌歎佛德。聴受經法喜悅無量 既供養已忽然輕舉。還至本剎猶為未食之前。
 我們講到三十二分觀世音菩薩發問,觀世音菩薩代替十 方法界、諸佛菩薩、聲聞聖眾問阿彌陀佛這個法,這就是為 眾生發落慈悲心來問法,十方世界諸佛菩薩已經有授記證不 退轉,手持香花供佛十方無量無邊的佛淨土,回去供養諸佛 作這些佛事以後,菩薩出供到自己的淨土再來開始弘法。
 佛言。世尊釋迦牟尼佛說阿彌陀佛淨土中的諸菩薩。 承佛威神。承阿彌陀佛威神之力得到開悟,聽到這麼好的法,說極樂世界有這麼好的法,每一個人的自性都這麼莊嚴,可惜人都忘記我們的元神心靈世界阿彌陀佛的淨土像阿彌陀佛這麼漂亮的淨土,都忘記了,到處亂找,來的時候阿 彌陀佛告訴十方菩薩,每一個人的心本就有這麼莊嚴的淨 土,你們又跑來這裡找,所以大家都歡歡喜喜又回去自己的 世界那個時候觀世音菩薩開始出供,開始弘法,告訴極樂世 界有這麼好。承阿彌陀佛的威神之力。吃一頓飯的中間。徧至十方無量世界供養諸佛。又走回去十方無量世界去 供養諸佛。隨心所欲。那個時候就能夠隨自己的心所歡喜、所希 望、香、花、音樂、衣服、幢旛無數供養,都隨著心的念頭 就都有了。
 不像我們娑婆世界還要去製造生產,製造完成可能要經 過半年也做不好,極樂世界聽法以後由心開始開悟一剎那之 間都有這些威神之力。
 自然化現在前。隨心轉化馬上就有。珍妙殊特非世所有 輙以奉佛。非常珍貴、非常美妙,特殊這些勝景不是世間這 些人有辦法來奉佛的。
 及諸菩薩聲聞之衆或欲獻華者。聽阿彌陀佛講經以後回來各人的世界馬上隨心一個念頭,要什麼就有什麼,要吃就有吃的,要用的就有用的東西,不像娑婆世界那樣,要花就 有花,所以來極樂世界聽阿 彌陀佛說法以後回來各人的世 界,要繳功課隨各人由心的念頭,要花就有花,要什麼就有 什麼。
 即於空中化成寶盖。在天上化成花、化成寶盖、種種的 寶物。小者周圓四十里或五十里。較小的花、幢旛、寶盖這些 較小的有四十里,大者有五十里或是六十里。如是展轉漸大。隨各人的心念要大就大,漸漸的一直大 起來。有至於六百萬里。有大到有六百萬里這麼寬廣。 各隨其小大停於空中以成圓象。隨各人的心,修行的功力,開悟的功力,要大要小在空中形成一個圓圓的大蓮花。 勢皆下向以成供養。花瓣向下供養天底下的所有眾生、天人。 光色照耀香氣普熏不可勝言。花的色像太陽照耀著所有的眾生,無法用嘴說的,這一句話的意思是佛光、佛光像太 陽照耀著三千大千世界,其中各位的世界都照的到像太陽光。
 既已用已隨其前後以次化沒。其中用完的時,前後順序 都會化沒有。早上你們有一位師姊在大雄寶殿邊掃落花,我叫她勤修 行,有一天不用掃這些花就自然沒有了。老師也還沒有這種 能耐,除非颳大風才有辦法,極樂世界諸佛菩薩的花掉在地 上自然就化掉了,就沒有了。諸菩薩復於空中共奏天樂以微妙音歌歎佛德。諸佛菩薩 化花化掉以後又在空中共同奏天樂,非常美妙用這音樂讚歎 佛德,讚歎阿彌陀佛的功德。
 聽受經法喜悅無量既供養已忽然輕舉。而且諸佛菩薩回 去祂們自己的淨土世界,講這些法。這一段是在現神通,要花就有花,要華盖就有華盖,要 幢旛就有幢旛,金銀、瑠璃、七寶的鉢,要就有現神通供養 自己淨土的世界,講這些法給祂們聽,講祂們歡喜,讓這些 天人一樣得到法喜以後,輕浮上來又回去自己的淨土。
 猶為未食之前。還未吃飯以前又回去自己的淨土。 在極樂世界修神通以後有這麼好的好處,昨天去高雄去的時候沒塞車,回來的時候到員林就開始塞車,塞到台中,這就是娑婆世界有色相所擋住沒有神通力沒辦法,後來你們的大師兄有神通力告訴我們在收費站多發四十五元從旁邊 迴轉出去,省四、五個小時,若是不知道跟著在那裡塞車, 這就是多找一些路以後才有更多路可以走。
 瞭解自性每個人的心靈從無量劫以前,各位的心靈的淨 土就像極樂世界一樣的莊嚴,各位原來已經就莊嚴起來,因 為輪迴轉生的關係忘記了原來自性的淨土,這麼莊嚴,結果 都要向外求。法藏比丘發大願力悟道以後,將各位心靈的淨土世界就 是這麼莊嚴,結果忘記了,開始在世間沈淪,這是來世間的 苦。
 各位你們今天有這個姻緣得到這個法寶以後,各位要好 好的修持,無論冥陽兩界同時要體會這個大道。各位現在請你們合掌,合掌就是供養,開始出供,各位 三十二分以前都得到佛法,以後開始要供養,將你們所得到 的法供養,供養什麼呢?供養你們自己的世界,供養你們的 家庭、供養你們所有有緣的祖先、有緣的冤親債主、還是有 緣共修的兄弟、供養給你們的親人、你們的父母親。現在我來恭誦一遍,開始觀想我所講的方式,慢慢一步一步向內觀想。
 首先觀想各位心中無量無邊的土地之上,土地之上的路 是正方形的,上面沒有高山,氣象非常的調和,有如中國大 陸西藏的大平原,山是文文的,路也是十字形,也沒有坑坎, 在你們的淨土上有建造講堂,講堂之內都是用七寶金銀、瑠 璃、碼碯、硨磲所造成的。
 講堂邊周圍有很多宮殿、宮殿上面是金黃色的,樹壁也 是七寶所造成的,每一個宮殿邊有水池,七寶池每一個池裡 面都發出閃閃的光,一個池和一個池中間都有相連,水也有 互相流通,用心靜靜的聽,這些流水的聲都說出佛法,種種 的妙法。
 水池之上有蓮花,有青色的、黃色的、白色的、金色的 種種的色。
 水池邊有寶樹,高到像天高像須彌山那麼大,有高到像 天那麼高,也有矮的都是七寶所造成的。
 這些樹風微微吹來都發出非常清脆的音樂,樹上面有叮 叮咚咚的風鈴,樹下所有大地之上、水池之上的蓮花,蓮花 之上現在有你們的父母親、你們的親人,你們的父母現在都 有授記、剃度,身穿袈裟、法衣,都端坐在蓮台之上聽佛說法。
 聽法者你們的親人有的在走路、有的在唸經、唸佛、有 的坐著在唸佛,有的在空中唸佛,各隨其歡喜。
 在這法會,其中你們的親人在聽佛、阿彌陀佛坐在空中 說法,你們的親人合掌有的站著、有的端坐蓮台、有的端坐 在池邊、端坐石頭上、端坐空中,合掌恭聽阿彌陀佛說法。 各位你們的親人,包括有緣無緣,有冤無冤你們這些的 親友,現在這個時候都捨棄心裡的不滿,包括你們自己捨棄 心中一切的不滿,貪、瞋、癡,都已經證到羅漢、菩薩以上不退轉之果位,現在要來出供,將這個法要來供養。
 佛言。阿彌陀佛剎中諸菩薩。承佛威神。一食之頃。徧至十方無量世界供養諸佛。隨心所欲香華妓樂衣盖幢旛。無 數供養之具。自然化現在前。珍妙殊特非世所有輙以奉佛及 諸菩薩聲聞之衆或欲獻華者。即於空中化成華盖。小者周圓 四十里或五十里。或六十里。如是展轉漸大。有至於六百萬 里。各隨其小大停於空中以成圓象。勢皆下向以成供養。光 色照耀香氣普熏不可勝言。
 現在這個時候你們的心中之光像太陽照到你們所有有 緣的親人。既已用已隨其前後以次化沒。諸菩薩復於空中共奏天樂以微妙音歌歎佛德。聴受經法喜悅無量既供養已忽然輕舉。 還至本剎猶為未食之前。


網路法界讚: 網路無國界,千里在眼前,若能善巧用,何處不成賢。
大家學易經 做人處事可安心
大家學易經 身體健康心安寧
大家學易經 做事工作可順心
大家學易經 大人小孩皆聰明
大家學易經 公司客戶無欺心
大家學易經 修行道上可見性
大家學易經 家庭圓滿一條心
大家學易經 國家社會見太平
唯心聖教功德金會 宗教教義研修機構易經大學[行動版]
教務處 @ 禪機山唯心聖教仙佛寺
地址:南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66號
電話:+886-49-2723756
傳真:+886-49-2720671
Email: ycuni@hotmail.com
法會報名
電話: 049-2724669
FAX: 049-2724058